Số nghiệm thực của phương trình ${{2}^{\sqrt{x}}}={{2}^{2-x}}$ là
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook