Số nguyên nào dưới đây nhỏ hơn kết quả của phép tính \(\left( { - 299} \right) + \left( { - 300} \right) + 514 + 299\) ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook