Số nguyêndương nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình \(\left| {x - 6} \right| + 5 \ge x\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook