So sánh \(A = \dfrac{{{{2003}^{2003}} + 1}}{{{{2003}^{2004}} + 1}}\) và \(B = \dfrac{{{{2003}^{2002}} + 1}}{{{{2003}^{2003}} + 1}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook