Số thứ nhất gấp $6$ lần số thứ hai. Nếu gọi số thứ nhất là $x$ thì số thứ hai là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook