Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Xác định chiều dài của phân tử ADN.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook