Sóng cơ lan truyền trên sợi dây, qua hai điểm \[M\] và \[N\] cách nhau 100 cm. Dao động tại \[M\] sớm pha hơn dao động tại \[N\] là $\frac{\pi }{3}+k\pi \left( k=0,1,2... \right)$. Giữa \[M\] và \[N\]chỉ có 4 điểm mà dao động tại đó lệch pha $\frac{\pi }{2}$ so với dao động tại \[M\]. Biết tần số sóng bằng 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây gần nhất với giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook