Sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây có dạng\[u=4\cos (20\pi t-\frac{\pi x}{3})\]. Với x: đo bằng mét, t: đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây có giá trị là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook