Số nghiệm của phương trình  ${{\log }_{3}}\left( {{x}^{2}}+4x \right)+{{\log }_{\frac{1}{3}}}\left( 2x+3 \right)=0$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook