Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{3}}x+{{\log }_{3}}\left( x+2 \right)=1$ là?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook