Sự giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:

1. Xảy ra trên cùng một loại tế bào.

2. Có sự nhân đôi của NST kép.

3. Diễn ra qua quá trình tương tự nhau.

4. Hình thái của NST đều biến đổi qua các kì phân bào.

5. Đều tạo ra các tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ.

Câu trả lời đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook