Sự giống nhau về bản chất giữa con đường CAM và con đường C4 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook