Sự hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook