Sự kiện nào đánh dấu thực dân Anh đã thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa ở Bắc Mĩ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook