Sự kiện nào đánh dấu việc Mĩ bắt đầu dính líu và can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook