Sự kiện nào thể hiện sự bắt tay giữa Pháp và Trung Hoa Dân Quốc để chống phá cách mạng Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook