Ta có ${\sin ^4}x = \dfrac{a}{8} - \dfrac{1}{2}\cos 2x + \dfrac{b}{8}\cos 4x$ với $a,b \in \mathbb{Q}$. Khi đó tổng $a + b$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook