Tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng $g_$, chu kỳ dao động bé của một con lắc đơn bằng 1s. Còn tại nơi ...

Tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng $g_0$, chu kỳ dao động bé của một con lắc đơn bằng 1s. Còn tại nơi có gia tốc rơi tự do bằng g thì chu kỳ dao động bé của con lắc đó bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook