Tại nơi có gia tốc trọng trường \[9,8\text{ }m/{{s}^{2}},\] một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc \[{{7}^{0}}\]. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 95 g và chiều dài dây treo là 1,5 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, cơ năng của con lắc có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook