Tại nơi có gia tốc trọng trường là \[9,8\text{ }m/{{s}^{2}},\] một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc \[{{6}^{0}}.\] Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc dao động là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Năng lượng dao động của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook