Tam giác \(ABD\) đồng dạng với tam giác nào dưới đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook