Tập \(A = \{ x \in R\left| {1 < x \le 2\} } \right.\) được viết lại dưới dạng đoạn, khoảng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook