Tập xác định của hàm số \(y = 3{x^2} + 4x - 3\sqrt {{{\log }_2}\left( {x + 4} \right)} \) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook