Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{{x - 1}}{{{x^2} - x + 3}}$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook