Tập xác định của hàm số \(y = \dfrac{{\sqrt {9 - {x^2}} }}{{{x^2} - 6x + 8}}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook