Tập xác định của hàm số \(y = {\left( {2x - \sqrt {x + 4} } \right)^{2017}}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook