Tập các giá trị của tham số m để phương trình $\log _{3}^{2}x+\sqrt{\log _{3}^{2}x+1}-2m-1=0$có nghiệm trên đoạn $\left[ 1;{{3}^{\sqrt{3}}} \right]$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook