Tập hợp các số tự nhiên x sao cho 16 $\vdots $ x có bao nhiêu phần tử ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook