Tập hợp tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(\sqrt {1 + x} + \sqrt {1 - x} + 4\sqrt {1 - {x^2}} = m\) có nghiệm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook