Tập nghiệm của bất phương trình \(2{x^2} + 4x + 3\sqrt {3 - 2x - {x^2}} > 1\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook