Tập nghiệm của bất phương trình \({9^{\log _9^2x}} + {x^{{{\log }_9}x}} \le 18\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook