Tập nghiệm của bất phương trình $\dfrac{{\left| {x - 1} \right|}}{{x + 2}} < 1$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook