Tập nghiệm của bất phương trình \( - \log _3^2\left( {x - 1} \right) + 3{\log _3}\left( {x - 1} \right) - 2 \ge 0\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook