Tập nghiệm của bất phương trình ${\log _3}\left( {{{\log }_{\frac{1}{2}}}x} \right) < 1$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook