Tập nghiệm của bất phương trình \({\log _3}\left| x \right| \le 0\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook