Tập nghiệm của bất phương trình \({\log _8}{\left( {{x^2} + 3x - 1} \right)^3} \ge - {\log _{0,5}}\left( {x + 2} \right)\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook