Tập nghiệm của phương trình $\dfrac{{x - 1}}{{2x - 3}} = \dfrac{{ - 3x + 1}}{{\left| {x + 1} \right|}}$\(\left( 1 \right)\) là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook