Tập nghiệm của phương trình $\dfrac{{{x^2} - 4x - 2}}{{\sqrt {x - 2} }} = \sqrt {x - 2} $ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook