Tập nghiệm của phương trình \(\left( {{x^2} + x} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right) = 6\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook