Tập nghiệm của phương trình:\(\left| {x - 2} \right| = \left| {3x - 5} \right|\)(1) là tập hợp nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook