Tập nghiệm của phương trình \(\left| {5x - 3} \right| = x + 7\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook