Tập nghiệm của phương trình $\sqrt {x - 2} - \dfrac{{x + 5}}{{\sqrt {7 - x} }} = 0$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook