Tập nghiệm của phương trình \(\sqrt[4]{{x - \sqrt {{x^2} - 1} }} + \sqrt {x + \sqrt {{x^2} - 1} } = 2\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook