Tập nghiệm của phương trình $\sqrt {x + 5 - 4\sqrt {x + 1} } + \sqrt {x + 2 - 2\sqrt {x + 1} } = 1$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook