Tập nghiệm $T$ của phương trình:\(\dfrac{{\left| {x - 3} \right|}}{{\sqrt {x - 4} }} = \dfrac{{x - 3}}{{\sqrt {x - 4} }}\)là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook