Tập tất cả các giá trị của tham số \(a\) để hàm số \(y = {\left( {a - 2} \right)^x}\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook