Tất cả các ion khoáng đi vào cơ thể thực vật luôn phải đi qua màng sinh chất của loại tế bào nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook