Thả một quả cầu nhôm \(m = 0,105kg\) được đun nóng tới \({142^0}C\) vào một cốc nước ở \({20^0}C\). Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là \({42^0}C\). Tính khối lượng nước trong cốc, biết nhiệt dung riêng của \({C_{Al}} = 880{\rm{ }}J/kg.K\) và của nước \(\;{C_{{H_2}O}} = {\rm{ }}4200{\rm{ }}J/kg.K\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook