Thả vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao \({h_1} \ne {\rm{ }}{h_2}\). Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng \(3\) lần của vật thứ hai. Tỉ số \({h_1}:{\rm{ }}{h_2}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook