Thêm chữ số \(9\) vào đằng trước số tự nhiên có hai chữ số thì ta được số tự nhiên mới.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook